POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SITE

CAP I CINE SUNTEM

Site-ul www.celindra.ro este creat, deținut și administrat de CELINDRA COIN SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Ștefan Mihăileanu nr.28, Cam 2, înmatriculată la ONRC sub nr. J40/21258/2021 CUI 45311163, e-mail: contact@celindra.ro
Conform GDPR – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, CELINDRA COIN SRL este operator de date cu caracter personal.
La fiecare navigare pe site-ul companiei, la fiecare achiziționare de servicii sau la utilizarea oricărui serviciu oferit de site-ul noastru, ne sunt încredințate informații privind date cu caracter personal.
Această politică de confidențialitate arată care date cu caracter personal sunt prelucrate, scopul prelucrării acestora, temeiul legal al prelucrării lor, termenul pentru care sunt stocate aceste date, precum și drepturile și obligațiile pe care le are orice vizitator sau consumator.
Suntem pe deplin conștienți că aceste date aparțin vizitatorilor/clienților/consumatorilor, astfel că facem tot posibilul ca aceste date să fie păstrate în siguranță.
Prin navigarea pe site, prin contactarea noastră, sau cumpărarea serviciilor ori produselor noastre, declarați că a fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor cu caracter personal prin parcurgerea Politicii de confidențialitate.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din caând în când publicând o versiune nouă pe web-site-ul noastru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici și prin e-mail.

CAP II DEFINIȚII ȘI TERMENI

„GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. (Regulamentul)

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

CAP III CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
informații precum numele prenumele, adresa dvs. de e-mail, telefonul, adresa de domiciliu, țara de origine, pe care le introduceți pentru a achiziționa servicii ale companiei noastre;
informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

CAP IV SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului.
Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:
administrarea website-ului și a afacerii noastre;
personalizarea website-ului nostru pentru dumneavoastră;
furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
trimiterea prin e-mail a informatilor achiziționate;
abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dumneavoastră sau despre dumneavoastră referitoare la website-ul nostru;
păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru
Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.
Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dumneavoastră pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.
Nu vom furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, fără consimțământul dvs. expres, către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

CAP. V TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSOANL

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este prevăzut de dispozițiile Regulamentului:
● art. 6 alin. (1), lit. a): „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
● art. 6 alin. (1), lit. b): „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
● art. 6 alin. (1), lit. c): „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”;
● şi art. 6 alin. (1), lit. f): „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal

CAP. VI CUI PUTEM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.
Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal oricărui membru al grupului nostru de după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.
Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal:
în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);
oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea datele dumneavoastră cu caracter personal.
Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.

 

CAP. VII. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE CU CARACTER PERSOANL

datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.
datele dumneavoastră cu caracter personal colectate nu vor pot fi transferate către alte țări care nu au instituite legi de protecție a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spațiul Economic European:
datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.
Prin acceptarea prezentei Politici de confidențialitate, sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune.

CAP.VIII CÂT PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
Ca regulă generală, de obicei ștergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la datele stabilite mai jos:
-informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru, 3 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră
-informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email, 3 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;
-informații referitoare la serviciile utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail 10 ani de la data încheierii tranzacțiilor;
-informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora, 10 ani de la ultima comunicare
-orice alte informații personale pe care ni le trimiteți, 10 ani de la ultima comunicare
Contrar dispozițiilor din aceast Capitol, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);

CAP.IX SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

CAP. X DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

Ne puteți solicita să vă oferim orice date cu caracter personal deținem despre dumneavoastră, fără achitarea vreunei taxe, cu condiția furnizării de dovezi suficiente cu privire la identitatea dumneavoastră. în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie a actului dumneavoastră de identitate și eventual o dovadă a reședinței, dacă acestea nu coincid.
Putem reține datele cu caracter personal pe care le solicitați în măsura permisă de lege.
Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.
Având în vedere că vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, vă oferim posibilitatea de a renunța oricând la utilizarea datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.
Beneficiați de
● Dreptul de informare –cu privire la datele noastre de identificare scopul și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, destinatarii datelor și perioada de stocare, etc.);
● Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a primi o confirmare din partea noastră cu privire la efectuarea sau nu a unor operațiuni de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale prelucrate);
● Dreptul de rectificare și ștergere a datelor– aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal, precum și posibilitatea de a solicita ștergerea datelor personale din evidențele/bazele de noastre de date
● Dreptul la restricționarea prelucrării datelor- aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în situația în care datele nu sunt exacte, prelucrarea este ilegală, sau nu mai avem nevoie de aceste date, etc.
● Dreptul la portarea datelor –aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat în formatul utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
● Dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite condiții
● Dreptul de a nu fi subiect al unei decizii automate de prelucrare– aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Precizăm că nu prelucrăm date cu caracter personal în mod automat și nicio persoană vizată nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.
● Dreptul de a fi informat cu privire la incidentele de securitate vizând datele personale
●Dreptul de retragere în orice moment a consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor personale- aveți dreptul de vă retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
● Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în primul rând pe e-mail la adresa contact@celindra.ro sau într-o altă modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea dumneavoastră și îndreptățirera de a primi aceste informații.
Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile.
Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.

În anumite situații, este posibil sa nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele cu caracter personal din cauza dispozitiilor legale.
Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
De asemnea, vom refuza cererea dumneavoastră în cazul în suntem în imposibilitate de a vă indentifica.

CAP.XI COOKIE-URI

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar datele cu caracter personal pe care le stocăm despre dumnevoastră pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri.
Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.
Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer.
Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.